NKP pakalpojumi

Nacionālo kontaktpunktu sistēma ir izveidota, lai nodrošinātu brīvi pieejamu un pastāvīgu atbalstu un konsultācijas Horizon 2020 programmas dalībniekiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Augsta līmeņa profesionāli atbalsta pakalpojumi, kas darbojas valsts līmenī, ir būtisks instruments Horizon 2020 programmas īstenošanai. Informējot potenciālos projektu pieteicējus, veidojot viņu izpratni par Horizon 2020 programmas aktivitātēm, sniedzot speciālistu konsultācijas projektu izstrādes laikā, tiek nodrošināta Horizon 2020 programmas atpazīstamība un pieejamība visiem potenciālajiem tās dalībniekiem, neatkarīgi no viņu darbības nozares vai zinātnes disciplīnas.

Nacionālā kontaktpunkta galvenās funkcijas:

  1. Informēšana un izpratnes veidošana
  2. Atbalsts projektu izstrādes procesā, konsultācijas un apmācība
  3. Informatīvi materiāli, ceļveži un sadarbība ar citiem konsultāciju centriem.

 

Nacionālā kontaktpunkta darba uzdevumi

¤ Informēt sabiedrību par Horizon 2020 programmas mērķiem, struktūru un aktivitātēm, izplatīt vispārējo un specifisko dokumentāciju saistībā ar to, tai skaitā par dalības nosacījumiem projektu konkursos, par iespējām un nosacījumiem projektu iesniegšanai, kā arī par projekta budžeta struktūru un attiecināmo izmaksu nosacījumiem;

¤ organizēt informācijas pasākumus par Horizon 2020 programmas ietvaros atvērtajiem projektu konkursiem – tai skaitā pasākumus sadarbībā ar Eiropas Komisiju: informatīvās dienas, seminārus, konferences; sagatavot informatīvos biļetenus, veidot tīmekļa vietnes u.c.;

¤ veidot un veicināt izpratni par:

– par Horizon 2020 programmas aktivitātēm inovācijas jomā ar mērķi sekmēt Latvijas uzņēmēju un īpaši mazo vidējo uzņēmumu (MVU) dalību tajās;

– par finansējuma piesaistes iespējām, ko piedāvā citas ar Horizon 2020 programmas budžetu saistītās specifiskās programmas, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187.panta kārtībā izveidotās ierosmes un programmas, un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta Zināšanu un inovācijas kopienas, uz kurām attiecas īpašs NKP mandāts;

– par Horizon 2020 programmas aktivitāšu starpdisciplināro raksturu, īpaši saistībā ar sabiedrības problēmu risinājumiem;

– par Horizon 2020 programmas mērķiem, kas vērsti uz sieviešu līdzdalības palielināšanu Horizon 2020 programmas projektos, un saiknes starp zinātni un pilsonisko sabiedrību stiprināšanu;

– par Kopīgā pētniecības centra aktivitātēm vai Eiropas Komisijas sniegtajiem in-house pakalpojumiem zinātnes un pētniecības jomā zinātniskās sabiedrības, industrijas un pakalpojumu jomas pārstāvjiem;

¤ sniegt informāciju par citām pētniecības un inovācijas programmām, piemēram, COSME, EUREKA, COST, Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu aktivitātes R&D jomās un izveidot kontaktus ar attiecīgo programmu pārstāvjiem;

¤ palīdzēt zinātniekiem, institūcijām un organizācijām, jo īpaši jaunajiem dalībniekiem un MVU, ar nolūku sekmēt un vairot viņu dalību Horizon 2020 programmas projektos;

¤ sniegt atbalstu projekta partneru meklēšanas pasākumos, jo īpaši izmantojot internetā balstītus rīkus, sadarbības tīklus, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) partnerības pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem u.c.

¤ konsultēt (sadarbojoties ar Nacionālā kontaktpunkta ekspertu juridiskajos un finanšu jautājumos) projektu pieteicējus par projekta ieviešanas administratīvajām procedūrām, noteikumiem un jautājumiem, tai skaitā par projekta konsorcija dalībnieku lomām un pienākumiem, projekta attiecināmajām izmaksām, projekta dalībnieka tiesībām un pienākumiem, ar pētījumiem un tehnoloģijām saistītajiem ētikas jautājumiem, kā arī nostādnēm, kas noteiktas Komisijas dokumentā C (2005) 576 “Eiropas pētnieku harta. Uzvedības kodekss pētnieku pieņemšanai darbā;

¤ konsultēt projekta dalībniekus, jo īpaši mazās organizācijas un MVUs, par atbilstošu projekta pārvaldības un juridiskās struktūras izveides nepieciešamību liela budžeta projekta un/vai projekta ar lielu konsorcija dalībnieku skaitu ieviešanai;

¤ skaidrot Horizon 2020 programmas ietvaros atbalstīto projektu finansēšanas shēmas un kārtību;

¤ nepieciešamības gadījumā organizēt kursus un apmācības pasākumus par Horizon 2020 programmu citiem informācijas izplatītājiem, tādejādi nodrošinot augstas kvalitātes informatīvos pasākumus un konsultācijas;

¤ pēc nepieciešamības organizēt apmācības kursus un seminārus īpašai mērķauditorijai (MVUi, uzņēmumi, universitātes, sievietes zinātnē u.c.), vai par specifiskām tēmām (projekta juridiskie aspekti, projekta finanšu izlietojuma noteikumi, nosacījumi dalībai projektā, pētniecības un inovācijas jomas, kas saistītas ar vairākām Horizon 2020 programmas aktivitātēm u.c.).

¤ informatīvu materiālu vai ceļvežu izstrāde par citu konsultāciju vai uzņēmējdarbības atbalsta tīklu sniegtajiem pakalpojumiem, par vispārīgiem ES jautājumiem, jautājumiem, kas saistīti ar ES iekšējo tirgu, tehnoloģiju pārnesi, intelektuālā īpašuma tiesībām vai reģionālās attīstības jautājumiem (piemēram, EEN, EIB, Eiropas struktūrfondi, YourEurope, Solvit u.c.).

¤ informatīvu materiālu vai ceļvežu izstrāde par valsts atbalsta pakalpojumiem, valsts budžeta līdzfinansējuma pieejamību un citām programmām, kā arī ERA NET projektu konkursiem.

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem